Menu
Your Cart

Obchodné a dodacie podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre stránku: www.kavasaki.sk
  
Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, právne vzťahy spoločnosti Kavalieros Int. s. r. o., so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká Republika, IČO: 171 85 696, DIČ: CZ 171 85 696, zapísanej v obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 128745, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, deň zápisu: 27. 05. 2022 ako predávajúcim a druhej zmluvnej strany, ktorým je kupujúci.

1.2. Právnymi vzťahmi uvedenými v bode 1.1 tohto článku sa rozumejú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe a v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatváranou v slovenskom jazyku prostredníctvom internetového obchodu dostupného na
webovej stránke na adrese: www.kavasaki.sk (ďalej len „e-shop“).

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené výslovne týmito VOP
sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi, najmä zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5. Podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.6. Podnikateľom na účely týchto VOP je každá osoba, ktorá uvedie v objednávke svoje IČO. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.7. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky na stránke e-shopu potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP vrátane reklamačného poriadku.

Článok 2

Kúpna zmluva

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na diaľku, t.j. k jej uzavretiu dochádza výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

2.2. Najčastejším spôsobom uzatvorenia kúpnej zmluvy je vytvorenie objednávky na e-shope predávajúceho. Predávajúci ponúka tovar, ktorý si kupujúci môže vybrať, vloží ho do nákupného košíka na e-shope v požadovanom množstve, uvedie svoje údaje v rozsahu meno,
priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo a e-mailová adresa.

2.3. Ak je kupujúci podnikateľom, uvedie svoje údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailová adresa.

2.4. Uzatvorenie zmluvy s uvedením údajov v bodoch 2.2 až 2.4. a ich zaznamenaním je možná aj na základe telefonickej objednávky na telefónnych číslach uvedených na webovej stránke, alebo odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu: obchod@kavasaki.sk, pričom je
potrebné uviesť názov tovaru, popis tovaru, počet kusov a dátum objednávky.

2.5. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim potvrdenie objednávky.

2.6. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, a to za podmienok
nižšie definovaných.

2.7. Zmluvu uzatvorenú spôsobom definovaným v bodoch 2.1 až 2.6 tohto článku (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov.

2.8. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia. Nie je prístupná tretím stranám.

Článok 3

Kúpna cena a dodanie tovaru

3.1. Keďže nie sme sklad, kávu nedržíme skladom. Vašu kávu vždy čerstvo upražíme a zašleme na Vami zadanú adresu. Dĺžka prípravy (upraženie, zabalenie a odoslanie) je do piatich pracovných dní od potvrdenia objednávky. V exponovaných časoch sa môže dĺžka
prípravy k odoslaniu zvýšiť do siedmich pracovných dní.

3.2. Potvrdenie objednávky Vám príde na e-mail, ktorý zadáte pri nákupe/platbe. Prosíme aby ste skontrolovali správnosť zadanej e-mailovej adresy. V prípade zadania nesprávnej e-mailovej adresy za neprijatie potvrdenia objednávky nenesieme zodpovednosť. Ak by Vám potvrdenie e-mailom neprišlo do dvoch pracovných dní, kontaktujte nás prosím telefonicky, alebo na: obchod(zavináč)kavasaki.sk.

3.3. Dodaním tovaru sa rozumie (podľa obchodných podmienok internetového obchodu kavasaki.sk) okamih doručenia tovaru kupujúcemu podľa objednávky. Bezdôvodné odmietnutie tovaru kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho.

3.4. Odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením objednávky predávajúcim vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu.

3.5. Kúpna cenu tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná kúpna cena tovaru bude vždy potvrdená pri overovaní a potvrdení objednávky.

3.6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny:

 • platbou vopred bankovým prevodom, resp. vkladom na účet (bez poplatku)
 • platobnou kartou cez platobnú bránu GOPAY (bez poplatku)
 • prepravcovi pri prevzatí tovaru pri platbe dobierkou (s poplatkom)
 • osobne v hotovosti na pobočke v Bratislave - Po-Pi: 08.00-16.30 (bez poplatku)

3.7. Spôsob prepravy tovaru v Slovenskej Republike
Tovar dodá predávajúci kupujúcemu na adresu ním uvedenú v objednávke kuriérom, poštou, alebo inou formou, ktorú si z ponuky vyberie kupujúci. Kupujúci si môže vyzdvihnúť tovar aj osobne, bez poplatku, v kancelárii spoločnosti v Bratislave. Pre dodanie tovaru v SR používame služby Slovenskej Pošty.

 • Listovou zásielkou (pri celkovej hmotnosti zakúpeného tovaru do 700g)
 • Balíkom (pri celkovej hmotnosti zakúpeného tovaru od 900g)

3.8. Cena prepravy tovaru v Slovenskej Republike

Ku kúpnej cene tovaru účtuje predávajúci okrem ceny tovaru aj náklady na prepravu a náklady na dobierku (pri voľbe tohto druhu dodania). Aktuálna cena dopravy je vždy uvedená na e-shope, resp. v potvrdení objednávky.

 • Do 70,00€ celkovej hodnoty zakúpeného tovaru: 3,50€ (bez dobierky)
 • Cena dobierky: +1,90€
 • Od 70,01€ celkovej hodnoty zakúpeného tovaru: doprava zadarmo

3.9. Spôsob a cena prepravy tovaru do Českej Republiky

Tovar odosielame aj do Českej Republiky. Spôsob a cena prepravy tovaru sa určujú individuálne. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte telefonicky, alebo na: obchod(zavináč)kavasaki.sk.

3.10. Tovar je vždy balený tak, aby bol chránený pred poškodením pri preprave a predávajúci dodá tovar v dohodnutom množstve. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je obal zásielky viditeľne poškodený alebo zničený, kupujúci má právo odmietnuť prevziať tovar od prepravcu a je povinný ihneď kontaktovať predávajúceho a s doručovateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.11.         Dňom prevzatia tovaru začína plynúť záruka, ktorá uplynie pri potravinách vyznačeným dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti. Dňom prevzatia tovaru iného ako potravinárskeho, začína plynúť záruka 24 mesiacov, pričom záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

3.12.         Záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.
 
Článok 4

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

4.1. Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

4.2. Spotrebiteľ nemôže podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. e) citovaného zákona odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný
obal bol po dodaní porušený.

4.3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.5. Je nevyhnutné, aby bol v v lehote uvedenej v bode 4.1 odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať na adresu: Kavalieros Int. s. r. o., Business Center Bratislava a.s., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava.

4.6. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je zasielaný spolu s potvrdením objednávky. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prístupný aj tu. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy po dodaní tovaru, je povinný tovar vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to tovar nový, úplný, s kompletnou dokumentáciou,
nepoškodený, čistý, bez poškodenia originálneho a ochranného obalu, v stave a množstve v akom tovar prevzal. Kupujúci je povinný tovar zaslať na adresu: Kavalieros Int. s. r. o., Business Center Bratislava a.s., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava. O odstúpení od zmluvy
a odoslaní tovaru môže kupujúci informovať poverenú osobu na kontaktných telefónnych číslach uvedených na webstránke.

4.7. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na bankový účet uvedený kupujúcim vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

4.8. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 
Článok 5

Storno objednávky

5.1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.

5.2. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

Článok 6

Riešenie sporov

Prípadné spory medzi Kavalieros Int. s. r. o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Kavalieros Int. s. r. o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Kontaktnou e-mailovou adresou je info@kavasaki.sk.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na stránke e-shopu, t.j. 05.05.2022.
7.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy dňom jej uzatvorenia.
7.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 
 
V Bratislave, dňa 05.05.2022